7 ખંડોના નામ | Continents Name in Gujarati and English

દુનિયાના તમામ દેશો ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ સાત વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ ને 7 ખંડોના નામ ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં (Continents Name in Gujarati and English)

11+ લોટ ના નામ | All Flour Name in Gujarati and English

ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે લોકો તેમના ભોજનમાં રોટલી અને શાક ખાવું વધુ પસંદ કરે છે અને આ સિવાય પણ આપણે ઘણી અવનવી સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ ખાઈએ છીએ. તો